DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Miasto Ostrowiec Świętokrzyski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej „Zabytki” Miasta Ostrowiec Świętokrzyski.

Data publikacji strony internetowej: 2015-11. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
 • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej, w tym tekstu, następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,
 • Zwiększając odstępy w tekście następuje utrata treści,
 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Nie zawarto poprawnego tytułu opisowego strony internetowej,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,
 • Język strony internetowej jest inny niż główny język strony określony programowo,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W dniu 2021-04-08 Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Radosław Szymaszek, ul. Okrzei 15/9e, 22-300 Krasnystaw poddało deklarację przeglądowi i aktualizacji. Ostatni przegląd deklaracji został dokonany przez podmiot publiczny w dniu 2022-03-28.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Halina Żułtek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (41) 2672231. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Jana Głogowskiego 3/5, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

 1. W budynku znajdują się 4 wejścia. Jedno wejście bez utrudnień. Przy trzech wejściach schody, przy jednym wejściu ze schodami zamontowana jest platforma.
 2. Brak windy. Korytarze spełniają normy szerokości. Jedna klatka schodowa spełnia normy szerokości, druga nie spełnia norm szerokości. Schody posiadają spocznik.
 3. Jest pochylnia w wewnątrz budynku. W budynku znajduje się platforma – nie jest to platforma samoobsługowa. Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Przy budynku znajdują się 4 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
 7. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.
 9. Budynek w trakcie remontu i rozbudowy, przy jednym wejściu ze schodami, zostanie wybudowana winda osobowa dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Urząd Stanu Cywilnego, Siennieńska 47, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

 1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Przy dwóch wejściach schody, przy obydwóch wejściach znajdują się podjazdy dla niepełnosprawnych.
 2. Brak windy. Schody i korytarze nie spełniają norm szerokości. Schody posiadają spocznik.
 3. Jest pochylnia. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Przy budynku brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższy parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych znajduje się po drugiej strony ulicy, naprzeciwko Urzędu Stanu Cywilnego, na terenie Ostrowieckiego Browaru Kultury – 3 miejsca. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się w odległości ok. 200 m od wejścia do budynku USC.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Jest możliwość umówienia tłumacza języka migowego z 1 dniowym wyprzedzeniem. Tłumacz języka migowego zatrudniony jest w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
 7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze – utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

OBIEKTY ZAKŁAD OSTROWIECKI, d. Klimkiewiczowskie:
LP Miejscowość Adres

Nr działki/

nr arkusza

Obiekt/

zespół obiektów

Karta adresowa zabytku
1 Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Aleja Solidarności,

ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego,ul. Kolejowa,
ul. Stanisława Brody

(44.1) Zespół Zakładów Ostrowieckich <Zobacz>
2 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Aleja Solidarności 12 dz. nr 6/10 (44.1) Hala dawnej walcowni dużej wraz z zespołem urządzeń ciągu technologicznego <Zobacz>
3 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego (44.1) Relikty pierwotnego układu torowisk <Zobacz>
4 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego dz. nr 4/100, 4/102, 3/2, 4/35, 4/166 (44.1) Relikty dawnego układu hydroenergetycznego <Zobacz>
5 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 28 dz. nr 4/141 (44.1) Hala resorowni wraz z parkiem maszynowym <Zobacz>
6 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 16 dz. nr 4/154, 4/155 (44.1) Budynek montowni wagonów i kuźnia <Zobacz>
7 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 26 dz. nr 6/8 (44.1) Hala dawnej walcowni średniej
 i małej wraz
 z parkiem maszynowym
<Zobacz>
8 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 26 dz. nr 6/8, 6/10, 7/90 (44.1) Kominy fabryczne <Zobacz>
9 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kolejowa 7 dz. nr 4/6, 4/7 (44.1) Budynek śrubiarni <Zobacz>

UKŁADY URBANISTYCZNE
1 Ostrowiec Świętokrzyski Układ urbanistyczny śródmieście (centrum) Zobacz kartę
2 Ostrowiec Świętokrzyski Układ urbanistyczny osiedla mieszkalnego przy dawnych zakładach ostrowieckich, ul. Kościuszki, ul. Moniuszki, ul. Poniatowskiego, ul. Sandomierska, ul. Staszica, ul. Świętokrzyska, ul. Traugutta Zobacz kartę
3 Ostrowiec Świętokrzyski Układ urbanistyczny Kolonia Robotnicza- osiedle domków jednorodzinnych, ul. Kolonia Robotnicza Zobacz kartę
4 Ostrowiec Świętokrzyski

Układ urbanistyczny Denków (centrum)

Zobacz kartę

 

Poniżej znajdują się mapy układów urbanistycznych. Po klilknięciu w mapę możlilwe jest przybliżenie do 2 poziomów powiekszenia. Zbliżenia obszaru dokonujemy klikając we wskazane miejsce na mapie.

Układ urbanistyczny śródmieście (centrum) Układ urbanistyczny osiedla mieszkalnego przy dawnych zakładach ostrowieckich, ul. Kościuszki, ul. Moniuszki, ul. Poniatowskiego, ul. Sandomierska, ul. Staszica, ul. Świętokrzyska, ul. Traugutta Układ urbanistyczny Kolonia Robotnicza- osiedle domków jednorodzinnych, ul. Kolonia Robotnicza Układ urbanistyczny Denków (centrum)
centrum u huta u kolonia u denkow u

        

LP. MIEJSCOWOŚĆ ADRES NR DZIAŁKI
(obręb.arkusz)
OBIEKT/ ZESPÓŁ OBIEKTÓW NR I DATA WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW KARTA ADRESOWA ZABYTKU
1 Ostrowiec Świętokrzyski Al. 3 Maja 3 dz. nr 15/2 (35.3) Budynek mieszkalny, ob. budynek mieszkalno- usługowy

<Zobacz>

2 Ostrowiec Świętokrzyski Al. 3 Maja 4 dz. nr 51 (37.2) Budynek mieszkalny, ob. budynek usługowo- handlowy  <Zobacz>
3 Ostrowiec Świętokrzyski Al. 3 Maja 5 dz. nr 16 (35.3) Budynek mieszkalny, ob. budynek usługowo- handlowy  <Zobacz>
4 Ostrowiec Świętokrzyski Al. 3 Maja 6 dz. nr 53 (37.2) Budynek robotniczy, ob. kino Etiuda, Miejskie Centrum Kultury  <Zobacz>
5 Ostrowiec Świętokrzyski Al. 3 Maja 7 dz. nr 18 (35.3) Bank Pfeffera, ob. Komenda Powiatowa Policji  <Zobacz>
6 Ostrowiec Świętokrzyski Al. 3 Maja 12 dz. nr 117 (37.3) Ogrodzenie zespołu poczty  <Zobacz>
7 Ostrowiec Świętokrzyski Al. 3 Maja 12 dz. nr 117 (37.3) Poczta  <Zobacz>
8 Ostrowiec Świętokrzyski Al. 3 Maja 13a dz. nr 29/5, 29/10 (35.3) Pałacyk Rylla, ob. bank  <Zobacz>
9 Ostrowiec Świętokrzyski Al. 3 Maja 73 dz. nr 3/4 (45.1) Kamienica "Dom Lipy", budynek biurowy  <Zobacz>
10 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Browarna 14 dz. nr 168 (50.2) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
11 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Browarna 15 dz. nr 186 (50.2) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
12 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Czerwińskiego 2 dz. nr 3 (12.4) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
13 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Denkowska 24 dz. nr 55 (35.2) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
14 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Denkowska dz. nr 83 (35.1) Cmentarz ofiar II wojny światowej, żołnierzy i partyzantów polskich i radzieckich  <Zobacz>
15 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Denkowska dz. nr 83 (35.1) Cmentarz parafialny  <Zobacz>
16 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Denkowska dz. nr 83 (35.1) Kaplica rodziny Pietrzykowskich na cmentarzu parafialnym A.272 z dnia 16.07.2009 r.  <Zobacz>
17 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Focha 2 nr 28/10, 108 (35.4) Oficyna w Zespole Kasy Chorych, ob. pogotowie ratunkowe, hospicjum  <Zobacz>
18 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Focha 5 dz. nr 28/4 (35.4) Dom dyrektora huty, ob. budynek nieużytkowany  <Zobacz>
19 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Focha 5 dz. nr 28/6 (35.4) Gmach główny w zespole Kasy Chorych, ob. Hospicjum im. Jana Pawła II  <Zobacz>
20 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Garncarska 17 dz. nr 246 (50.2) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
21 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Głogowskiego 5 dz. nr 18/3 (36.2) Apteka, tzw. kamienica Głogowskiego, ob. Urząd Miasta  <Zobacz>
22 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Górzysta 2 dz. nr 82 (36.4) Budynek mieszkalny, ob. budynek usługowo- handlowy  <Zobacz>
23 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Iłżecka 12 dz. nr 87 (36.2) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
24 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Iłżecka 26 dz. nr 66 (36.2) Budynek mieszkalny, ob. budynek usługowo- handlowy  <Zobacz>
25 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Iłżecka 36 dz. nr 53/9 (36.2) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
26 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Iłżecka 42 dz. nr 61 (36.2) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
27 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Iłżecka 46 dz. nr 105/8 (36.2) Budynek mieszkalny, ob. budynek mieszkalno- usługowy  <Zobacz>
28 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Iłżecka 47 dz. nr 50 i 49/2 (36.1) Budynek mieszkalny, ob. Podstawowa Szkoła Muzyczna I Stopnia  <Zobacz>
29 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kilińskiego 9 dz. nr 47/5 (35.3) Budynek mieszkalny, ob. przychodnia lekarska  <Zobacz>
30 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kilińskiego 13 dz. nr 57 (35.3) Budynek mieszkalny, ob. budynek mieszkalno- usługowy  <Zobacz>
31 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kolejowa 3 dz. nr 7/10 (44.1) Budynek administracji huty, ob. Hotel i restauracja  <Zobacz>
32 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kolejowa 10 dz. nr 1/36 (38.1) Dworzec kolejowy  <Zobacz>
33 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kolonia Robotnicza 51 dz. nr 54/1 (6.1) Budynek dawnego sklepu z wieżą ciśnień   <Zobacz>
34 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kościelna 34 dz. nr 99 (36.4) Budynek mieszkalnym, ob. budynek usługowo- handlowy  <Zobacz>
35 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kościuszki 5 dz. nr 5/39 (45.3) Dom robotniczy przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynek mieszkalny  <Zobacz>
36 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kuźnia 12 dz. nr 40/1 (12.4) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
37 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kuźnia 24 dz. nr 10/11 (12.3) Willa  <Zobacz>
38 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kuźnia 32,34,36,38,40,42,44,46, 48 dz. nr 2/20, 240/3 (12.3) Fińskie domki  <Zobacz>
39 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kuźnia 54 dz. nr 4/8 (12.3) Kapliczka w zespole pałacyku myśliwskiego Wielopolskich A.613/2 z dnia 21.08.1997 r.  <Zobacz>
40 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kuźnia 54 dz. nr 4/8 (12.3) Pałacyk myśliwski Wielopolskich, ob. hotel A.613/1 z dnia 21.08.1997 r.  <Zobacz>
41 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kuźnia 54 dz. nr 4/2, 4/3, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8 (12.3) Park w zespole pałacyku myśliwskiego Wielopolskich A.613/3 z dnia 21.08.1997 r.  <Zobacz>
42 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Młyńska 1 dz. nr 49 (37.2) Budynek mieszkalnym, ob. budynek usługowo- handlowy  <Zobacz>
43 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Moniuszki 1,3,4,5,6 dz. nr 6/3, 6/4, 8/1, 8/3, 8/6 (46.2) Domy urzędnicze przy dawnych Zakładach Ostrowieckich,  ob. budynki mieszkalne  <Zobacz>
44 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Nowa 1 dz. nr 14/16 (36.4) Budynek mieszkalnym, ob. budynek usługowo- handlowy  <Zobacz>
45 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Okólna 16-18a dz. nr 114 (36.4) Budynek mieszkalnym, ob. budynek usługowo- handlowy  <Zobacz>
46 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Okólna 18 dz. nr 115 (36.4) Zachodnia część zespołu 3 domów, ob. budynek usługowo- handlowy  <Zobacz>
47 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Okólna 19 dz. nr 119 (36.4) Cmentarz przykościelny w zespole kościoła paraf. pw. św. Michała Archanioła  <Zobacz>
48 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Okólna 19 dz. nr 119 (36.4) Kościół paraf. pw. św. Michała Archanioła A.304 z dnia 04.06.2009 r.  <Zobacz>
49 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Okólna 19 dz. nr 119 (36.4) Ogrodzenie z bramką w zespole kościoła paraf. pw. św. Michała Archanioła                                  <Zobacz>
50 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Okólna 19 dz. nr 3/5 i 3/7 (35.3) Plebania w zespole kościoła paraf. pw. św. Michała Archanioła  <Zobacz>
51 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Osadowa 5 dz. nr 1/7 (41.6) Budynki mieszklane (dawne osiedle robotnicze przy cukrowni)  <Zobacz>
52 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Osadowa 6 dz. nr 1/6 (41.6) Budynki mieszklane (dawne osiedle robotnicze przy cukrowni)  <Zobacz>
53 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Osadowa 7 dz. nr 1/5 (41.6) Budynki mieszklane (dawne osiedle robotnicze przy cukrowni)  <Zobacz>
54 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Ostrowiecka 14 dz. nr 154 (32.2) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
55 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Ostrowiecka 20 dz. nr 151/4 (32.2) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
56 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Ostrowiecka dz. nr 13 (33.4) Cmentarz parafialny rzymsko- katolicki  <Zobacz>
57 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Ostrowiecka dz. nr 13 (33.4) Kaplica cmentarna na cmentarzu parafialnym rzymsko- katolicki  <Zobacz>
58 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Parkowa 4 dz. nr 38/6 (41.4) Spichlerz dworski, ob. budynek mieszkalny  <Zobacz>
59 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Podstawie 22/22a/24 dz. nr 53/2, 55, 57 (33.5) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
60 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Polna 48 dz. nr 84/2 (17.5) Budynek mieszkalny, ob. budynek mieszkalno- usługowy <Zobacz>
61 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Polna 50 dz. nr 82 (17.5) Budynek mieszkalny, ob. budynek mieszkalno- usługowy <Zobacz>
62 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Poniatowskiego 1 dz. nr 4/1 (45.1) Dom robotniczy przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynek mieszkalny  <Zobacz>
63 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Poniatowskiego 4 dz. nr 7 (45.1) Dzwonnica w zespole kościoła paraf. pw. św. Najświętszego Serca Jezusowego, tzw. Hutniczego  <Zobacz>
64 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Poniatowskiego 4 dz. nr 7 (45.1) Kościół paraf. pw. św. Najświętszego Serca Jezusowego, tzw. Hutniczego  <Zobacz>
65 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Poniatowskiego 4 dz. nr 7 (45.1) Plebania w zespole kościoła paraf. pw. św. Najświętszego Serca Jezusowego, tzw. Hutniczego  <Zobacz>
66 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Poniatowskiego 5, 7 dz. nr 4/4, 4/6 (45.1) Domy robotnicze przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynki mieszkalne  <Zobacz>
67 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Poniatowskiego 6, 10 dz. nr 8/5, 8/10 (45.1) Domy robotnicze przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynek mieszkalny i budynek usługowo- handlowy  <Zobacz>
68 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Rosłońskiego 6-8 dz. nr 80/2, 80/3 (17.5) Willa  <Zobacz>
69 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Rudzka 16 dz. nr 264/1 (50.2) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
70 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Rynek 22 dz. nr 75/3 (36.4) Budynek mieszkalny, ob. budynek mieszkalno- usługowy  <Zobacz>
71 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Rynek 33,34,35 dz. nr 14/14, 14/19, 17 (36.4) Budynek mieszkalny, ob. budynek mieszkalno- usługowy  <Zobacz>
72 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Rynek 48 dz. nr 32 (36.4) Budynek mieszkalny, ob. budynek mieszkalno- usługowy  <Zobacz>
73 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Rynek 50 dz. nr 34/3, 34/4 (36.4) Budynek mieszkalny, ob. budynek mieszkalno- usługowy  <Zobacz>
74 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Rynek Denkowski 7 dz. nr 216 (50.2) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
75 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Rynek Denkowski 9 dz. nr 170 (50.2) Zajazd, ob. budynek mieszkalny <Zobacz>
76 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sandomierska 4 dz. nr 5/17 (45.3) Hotel robotniczy przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynek usługowy  <Zobacz>
77 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sandomierska 83a dz. nr 3/3, 3/4 (45.2) Spichlerz zbożowy (komorowy  i podłogowy) dawnej Spółki Rolnej, ob. budynek usługowy                                                <Zobacz>
78 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sandomierska 87 dz. nr 8/3 (45.2) Młyn dawnej Spółki Rolnej, ob. budynek nieużytkowany                                                  <Zobacz>
79 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sienieńska 14 dz. nr 32/2 (36.2) Dworek Żakowskich, budynek mieszkalno- usługowy  <Zobacz>
80 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sienieńska 37 dz. nr 41 (36.2) Dworek inż. Straussa  <Zobacz>
81 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sienieńska 47 dz. nr 36 (36.2) Dworek Stanisława Saskiego, ob. Urząd Stanu Cywilnego  <Zobacz>
82 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sienieńska 54 dz. nr 3/7 (36.2) Zespół browaru Saskich, ob. Miejskie Centrum Kultury i Biuro Wystaw Artystycznych  <Zobacz>
83 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sienkiewicza 11 dz. nr 11 (36.4) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
84 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sienkiewicza 67A dz. nr 1/7 (12.3) Seminarium Nauczycielskie, ob. III Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego <Zobacz>
85 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sienkiewicza 70 dz. nr 31 (11.5) Szkoła Powszechna, ob. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4  <Zobacz>
86 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sienkiewicza dz. nr 68 (36.1) Cmentarz żydowski A. 612 z dnia 23.04.1991 r. <Zobacz>
87 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Składowa 9 dz. nr 72/2 (37.3) Willa  <Zobacz>
88 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Słowackiego 22 dz. nr 55 (35.4) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
89 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Spółdzielcza 14 dz. nr 148/4 (50.2) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
90 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Spółdzielcza przy nr 20 dz. nr 33 (50.1) Kapliczka św. Jana Nepomucena  <Zobacz>
91 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Staszica 1 dz. nr 2/3 (45.3) Dom robotniczy przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynek mieszkalno- usługowy  <Zobacz>
92 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Staszica 3 dz. nr 2/4 (45.3) Dom robotniczy przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynek mieszkalny  <Zobacz>
93 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Staszica 7 dz. nr 5/30 (45.3) Dom robotniczy przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynek mieszkalny  <Zobacz>
94 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Szeroka 3 dz. nr 83 (36.2) Zajazd pocztowy, ob. budynek mieszkalny  <Zobacz>
95 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Szkolna 23 dz. nr 96 (50.2) Cmentarz przykościelny w zespole kościoła paraf. pw. św. Stanisława Biskupa <Zobacz>
96 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Szkolna 23 dz. nr 96 (50.2) Dzwonnica w zespole kościoła paraf. pw. św. Stanisława Biskupa A.616/2 z dnia 15.04.1967 r.  <Zobacz>
97 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Szkolna 23 dz. nr 96 (50.2) Kościół paraf. pw. św. Stanisława Biskupa                                             A.616/1, decyzje z dnia 18.03.1957 r., 15.04.1967 r.  <Zobacz>
98 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Szkolna 23 dz. nr 96 (50.2) Ogrodzenie w zespole kościoła paraf. pw. św. Stanisława Biskupa  <Zobacz>
99 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Świętokrzyska 4 dz. nr 14 (44.1) Dom robotniczy przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynek mieszkalny  <Zobacz>
100 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Świętokrzyska 6-6a dz. nr 7/52, 7/53 (44.1) Laboratorium Zakładów Ostrowieckich i szpital dla pracowników, ob. Centrum Tradycji Hutnictwa  <Zobacz>
101 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Świętokrzyska 8 dz. nr 15/1 (44.1) Dom robotniczy przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynek mieszkalny  <Zobacz>
102 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Świętokrzyska 24 dz. nr 3/21 (43.4) Budynek mieszkalny na dawnym osiedlu robotniczym przy Cukrowni  <Zobacz>
103 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Świętokrzyska 26 dz. nr 3/19 (43.4) Budynek mieszkalny na dawnym osiedlu robotniczym przy Cukrowni  <Zobacz>
104 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Świętokrzyska 27 dz. nr 1/15 (41.5) Budynek dyrekcji w Zespole dawnej Cukrowni Częstocice, ob. budynek biurowy  <Zobacz>
105 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Świętokrzyska 27 dz. nr 1/20 (41.5) Budynek magazynowy nr 3 w Zespole dawnej Cukrowni Częstocice, tzw. kościółek  <Zobacz>
106 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Świętokrzyska 27 dz. nr 1/5, 1/14, 1/15, 1/16 (41.5) Budynki produkcyjne w Zespole dawnej Cukrowni Częstocice  <Zobacz>
107 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Świętokrzyska 30 dz. nr 3/7 (43.4) Dom administratora przy dawnej cukrowni, tzw. dyrektorówka, ob. budynek mieszkalny  <Zobacz>
108 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Świętokrzyska 30 dz. nr 3/16, 3/30 (43.4) Park przy domu administratora, tzw. ogród spacerowy  <Zobacz>
109 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Świętokrzyska 37 dz. nr 24/2 (41.4) Pałac w zespole pałacowo-parkowym, ob. Muzeum Historyczno- Archeologiczne A.614 z dnia 16.09.1975 r.  <Zobacz>
110 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Świętokrzyska 37 dz. nr 24/1, 24/2 (41.4) Park w zespole pałacowo-parkowym A.614 z dnia 16.09.1975 r.  <Zobacz>
111 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Świętokrzyska 40 dz. nr 7/5, 7/7 (40.3) Dwór z ogrodem A.615 z dnia 30.09.1988 r.  <Zobacz>
112 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Świętokrzyska dz. nr 1/12(43.3), 1/14 (41.6) Pozostałości układu wodnego w Zespole dawnej Cukrowni  <Zobacz>
113 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Świętokrzyska, ul. Osadowa Zespół Cukrowni Częstocice  <Zobacz>
114 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Traugutta 2 dz. nr 7/2 (44.1) Budynek dawnej dyrekcji Zadkładów Ostrowieckich, ob. bank  <Zobacz>
115 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Traugutta 6 dz. nr 9/2 (44.1) Dom robotniczy przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynek mieszkalny  <Zobacz>
116 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Traugutta 11 dz. nr 3/8 (46.2) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
117 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Traugutta 12 dz. nr 9/4 (44.1) Dom robotniczy przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynek mieszkalny  <Zobacz>
118 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Traugutta 13 dz. nr 3/3 (46.2) Budynek mieszkalny, ob. budynek mieszkalno- usługowy  <Zobacz>
119 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Traugutta dz. nr 2/7 (45.3) Park, tzw. park fabryczny  <Zobacz>
120 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Wałowa 33 dz. nr 79/1 (37.3) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
121 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Wardyńskiego 17 dz. nr 3/4, 96/1 (36.2) Młyn motorowy  <Zobacz>
122 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Wardyńskiego 26 dz. nr 43/1 (35.1) Dom Saskich, ob. Miejska Biblioteka Publiczna  <Zobacz>
123 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Wardyńskiego 30 dz. nr 42/1 (35.1) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
124 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Widok 3 dz. nr 33 (12.4) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
125 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Widok 4 dz. nr 25/1 (12.4) Willa  <Zobacz>
126 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Żeromskiego 20 dz. nr 92 (12.2) Willa

<Zobacz>

127 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Żeromskiego 46 dz. nr 34 (13.5) Budynek mieszklany  <Zobacz>